Czy adwokat może kłamać?

Adwokat świadcząc usługi prawne, robi wiele czynności połączonych z obsługą prawną swoich petentów. Czynnością, która przeważnie kojarzy nam się z wykonywaniem zawodu adwokata, jest występowanie jako reprezentant w sądzie. Dzięki temu adwokat ma prawo występować w imieniu własnego klienta przed sądami każdej instancji czy też orzekającymi we wszystkich rodzajach spraw: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, a również gospodarczymi oraz penitencjarnymi.

Celem postępowania sądowego jest poznanie dowodów sprawy, to oznacza tego, co się stało lub dzieje się faktycznie, zjawiska, zdarzenia, konkretnego stanu rzeczy. Szczególnie ważne jest zidentyfikowanie wydarzeń lub postępowań, z którymi normy prawne łączą konkretne rezultaty prawne. W zgodzie z zasadą prawdy materialnej wszyscy uczestnicy postępowania winni składać zeznania prawdziwe, tj. przekazywać odpowiedzi o okolicznościach sprawy zgodnych z faktycznym stanem rzeczy, bez ukrywania posiadanych informacji. W swojej istocie instytucja obrony nie oznacza powinności obiektywizmu, ale obowiązek działania wyłącznie w interesie reprezentowanej strony. Jednak na bazie przepisów prawa oraz zasad etyki adwokackiej powinno się stwierdzić, że adwokat nie ma prawa do posługiwania się kłamstwem. Takiego uprawnienia nie przyznaje mu żadna ustawa.

Czy jeśli Petent kłamie adwokat może odstąpić od obrony?

Zawsze, kiedy adwokat spostrzeże, że jego klient ukrywa cokolwiek w określonej sprawie i w związku z tym chce okłamać sąd, wolno mu odstąpić i jednocześnie odmówić obrony takiej osobie. Prawi adwokaci, którzy szanują swoją pracę i chcą zostać w porządku wedle prawa, często decydują się na taki krok. Niestety w obecnych czasach sytuacje, w których petenci starają się coś zataić przydarzają się bardzo często. Niewątpliwie powinnością adwokata jest bronienie winnego, natomiast przy zachowaniu pewnych zasad. Adwokat w takiej sytuacji dąży do zredukowania kary, a nie kompletnego jej usunięcia.

Co może grozić adwokatowi za mówienie nieprawdy?

Adwokat, wykonujący swój zawód, ma prawo do swobody słowa i pisma, lecz w granicach prawa i rzeczowej potrzeby. Jeśli przekroczy te granice, ponosi za to odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilną. Nauka a także orzecznictwo zgodnie twierdzą, że obrońca nie powinien kłamać w interesie swojego petenta.
Adwokaci podlegają odpowiedzialności karnej za postępowanie sprzeczne z prawem, regułami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.
Typy kary dyscyplinarnych, które może doświadczyć adwokat za szerzenie kłamstwa to:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara finansowa,
  • zawieszenie w czynnościach zawodowych od trzech miesięcy do pięciu lat,
  • usunięcie z adwokatury.

Wiarygodność wykonywania zawodu adwokata to ogromnie ważny aspekt, z tego powodu adwokatowi zakazuje się kłamać a za nieprzestrzeganie tej reguły może ponieść wysokie konsekwencje.

Źródło: Kancelaria adwokacka z Warszawy